You are currently viewing an outdated document which is not effective anymore.
The currently effective documents can be accessed using the links above.

Cookiepolitik

Information vedr. Zliide app og Zliide hjemmeside brug af cookies

Gælder fra den 29. juni 2021.

1. Introduktion

1.1 Denne Cookiepolitik forklarer, hvordan Zliide Technologies ApS [i det følgende benævnt Zliide] (”vi” eller ”os”) benytter cookies i forbindelse med din brug af vores Zliide app og hjemmeside shopping.zliide.com (i det følgende benævnt ”Zliide web”). Vi henviser til vores persondatapolitik for nærmere beskrivelse af hvilke personoplysninger vi indhenter, og hvordan vi benytter dem.

1.2 Cookies i apps er ikke cookies, som du normalt kender dem på internettet. Det er således ikke tekstfiler vi lægger ned på din enhed, men information vi henter fra din enheds styresystem eller app’en har gemt på din enhed. Dette giver os mulighed for at tilgå allerede lagrede data på din enhed (tablet, smartphone, terminaludstyr og lignende). For overskuelighedens skyld er denne handling i det følgende benævnt ”Cookies”. 

1.3 En cookie på Zliide web er et lille stykke data, som et websted gemmer på din enhed, når du besøger det, og som derefter læses, når du senere besøger webstedet igen. Ordet “cookies” i denne politik og samtykke refererer også til andre former for automatisk indsamling af data, f.eks. Web Storage (HTML5), JavaScript eller cookies placeret af anden software. En cookie kan indeholde oplysninger om selve hjemmesiden, en unik identifikator, der gør det muligt for webstedet at genkende din webbrowser, når du vender tilbage til hjemmesiden, yderligere data, der tjener formålet med cookien, og selve cookiens levetid. Ordet “cookies” eller “cookiedata” dækker også oplysninger om IP- og MAC-adresser og anden information om din enhed indsamlet af de nævnte teknologier. Cookies bruges til at aktivere bestemte funktioner (f.eks. login), til at spore webstedsbrug (f.eks. analyse), til at gemme dine brugerindstillinger (f.eks. tidszone, meddelelsesindstillinger) og til at personalisere dit indhold (f.eks. reklame, sprog).

1.4 Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, og til at analysere din brugerfærden i app’en og Zliide web’s. De cookies vi benytter, er enten nødvendige cookies til at sikre Zliide app’ens funktion eller cookies til brug for markedsføring. Kun hvis du har afgivet særskilt markedsføringssamtykke til os, kan vi benytte cookies til markedsføring.

1.5 Det er i flere henseender muligt at slette og undgå vores cookies igen. Nedenfor i politikken kan du læse, hvordan sletning foregår.

1.6 Nedenfor kan du læse nærmere om de cookies som vi benytter.

2. Vedrørende vores brug af cookies

2.1 I overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen, skal vi informere om hvilke cookies vi gør brug af og som gemmes på din enhed, når du gør brug af vores app.

2.2 Vi anvender følgende cookies i Zliide appen til iOS og Android:

Navn 

Funktion 

Varighed 

Nødvendige cookies 

DeviceID

Benyttes til at identificere din enhed (smartphone, tablet mv. som du benytter i forbindelse med Zliide app) med henblik på diagnosticering.

Slettes ved at afinstallere app’en. 

UserID

Benyttes til at identificere din konto i Zliide app  

Slettes ved at afinstallere app’en. 

Sprogvalg 

Benyttes til at præsentere app’en på dit ønskede sprog.

Gemmes ikke af app’en men hentes når du benytter app’en.

Land 

Benyttes til at præsentere produktudvalg, gældende betingelser og lignende for din enheds valgte land. 

Gemmes ikke af app’en men hentes når du benytter app’en.

IP-adresse 

Benyttes til diagnosticering 

Gemmes ikke af app’en men hentes når du benytter app’en.

Enhedsoplysninger 

Benyttes til diagnosticering

Gemmes ikke af app’en men hentes når du benytter app’en.

Link-parametre 

Hvis du anvender et link, der fører dig til Zliide app’en, kan disse links have underliggende parametre, der kan vise, hvor linket befandt sig. 

Slettes ved at afinstallere app’en.

Cookies til markedsføring 

Advertising ID 

Reklame ID genereret af din enheds styresystem og hvor du i din enheds indstillinger har accepteret, at ID deles med andre apps på din enhed. 


Zliide benytter kun ID’et hvis du ligeledes har samtykket til markedsføring under dine brugerindstillinger i Zliide app  

Gemmes ikke af app’en men hentes når du benytter app’en.
Slettes eller nulstilles i din enheds indstillinger. 

Push Token 

Et token som muliggør at app’en kan vise push-notifikationer. 


Benyttes til servicemeddelelser og markedsføring. Zliide benytter kun Push Token til markedsføring, hvis du har aktiveret push notifikationer.

Slettes ved at afinstallere app’en. Du kan slå push-notifikationer fra i din enheds indstillinger.

2.3 Vi anvender følgende cookies på Zliide web:

Navn

Funktion

Varighed

UserID

Benyttes til at identificere din konto på Zliide web.

Fjernes når du rydder din browsers hukommelse og cookies.

Sprogvalg

Benyttes til at præsentere Zliide web på dit ønskede sprog.

Fjernes når du rydder din browsers hukommelse og cookies.

Land

Benyttes til at præsentere produktudvalg, gældende betingelser og lignende for din enheds valgte land.

Fjernes når du rydder din browsers hukommelse og cookies.

IP-adresse

Benyttes til diagnosticering.

Fjernes når du rydder din browsers hukommelse og cookies.

Enhedsoplysninger

Benyttes til diagnosticering.

Fjernes når du rydder din browsers hukommelse og cookies.

Link-parametre

Hvis du anvender et link, der fører dig til Zliide web, kan disse links have underliggende parametre, der kan vise, hvor linket befandt sig.

Fjernes når du rydder din browsers hukommelse og cookies.

Generelle præferencer

Benyttes til at for eksempel at vise dig de produkter, du gerne vil se – fx om du vil se herre eller dame produkter.

Fjernes når du rydder din browsers hukommelse og cookies.

2.4 Vores persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler data på baggrund af disse cookies.

2.5 Zliide sætter følgende tredjepartscookie:

2.5.1 Facebook SDK: Facebook SDK er et analyseværktøj, som Zliide anvender til at måle effektiviteten af vores annoncering på Facebook ved at analysere de handlinger, som du foretager dig i vores app. Med Facebook SDK indsamler Zliide således data om din færden i vores app med henblik på direkte markedsføring på Facebook. Du kan læse mere om Facebook SDK her.

2.6 Vi benytter data på baggrund af cookies til tre forskellige ting. Brugeradministration, Diagnosticering i app’en og statistiske formål.

2.6.1 For at kunne administrere din brugerprofil benytter vi Push Token, UserID, Sprog og Land sammen med de personoplysninger som du har afgivet i forbindelse med din brugeroprettelse. Læs mere om indsamling af personoplysninger og hvornår vi sletter oplysningerne i vores persondatapolitik.

2.6.2 Til diagnosticering i app’en og Zliide web benytter vi UserID, DeviceID, IP-adresse, Enhedsoplysninger, sprog og land Dette gør vi for at kunne rette fejl, optimere performance, håndtere nedbrud, udvikle forbedringer og optimering af funktioner i app’en. Data til diagnosticering slettes efter 30 dage.

2.6.3 Til statistiske formål benytter vi data fra alle nødvendige cookies som nævnt ovenfor. Dette gør vi for at optimere brugeroplevelsen og indrette vores app og Zliide web bedst muligt. Denne data bliver anonymiseret, og kan derfor ikke føres tilbage til dig som bruger. Statistiske rapporter med anonymiseret data bliver videregivet til vores samarbejdspartnere. Læs mere herom i vores persondatapolitik.

2.7 Såfremt der linkes videre fra Zliides app eller Zliide web til en tredjeparts hjemmeside, kan tredjepartens hjemmeside tillige indsamle cookies. Vi opfordrer dig til at orientere dig om tredjepartens cookiepolitik.

3. Hvordan sletter du cookies?

3.1 Du kan slette vores nødvendige cookies ved at afinstallere app’en på din enhed. Herefter gemmer vi dine stamoplysninger i tre år.

3.2 Du kan slette cookies fra Zliide web ved at ryddehukommelse og cookies i den/de browsere du har brugt Zliide web i.

3.3 Du kan slette markedsføringscookies ved at afinstallere din app, eller ved at slå Advertising ID og Push token fra i din enheds indstillinger.

3.4 Hvis du ønsker at få dine oplysninger slettet tidligere end vores slettefrist, som fastsat i persondatapolitikken, er du velkommen til at kontakt os herom på privacy@zliide.com.

4. Dine rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger

4.1 Du kan læse nærmere om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger i vores persondatapolitik.

4.2 Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder eller har du spørgsmål eller kommentarer til vores cookiepolitik, er du altid velkommen til at kontakte os på privacy@zliide.com.

Cookie Policy

Information regarding use of cookies in the Zliide app and website

Effective as of 29 June 2021.

1. Introduction

1.1 This Cookie Policy explains how Zliide Technologies ApS (hereinafter referred to as “Zliide”, “we”, or “us”) uses cookies in connection with your use of our Zliide app and the shopping.zliide.com website (hereinafter referred to as the “Zliide web”). We refer to our Privacy Policy for a more detailed description of what personal information we collect and how we use it.

1.2 Cookies in apps are not cookies as you normally know them from the internet. These are not text files that we place on your device, but the information we retrieve from your device’s operating system or the app has stored on your device. This allows us to access already stored data on your device (tablet, smartphone, terminal equipment, or the like). For the sake of clarity, this action is hereinafter referred to as “cookies”.

1.3 On the Zliide web, a cookie is a small piece of data that a website stores on your device when you visit it, and which is then read when you later revisit the site. The word “cookies” in this policy and the consent also refers to other forms of automatic collection of data, e.g., Web Storage (HTML5), JavaScript or cookies placed by other software. A cookie may contain information about the website itself, a unique identifier that allows the site to recognize your web browser when you return to the website, additional data that serves the purpose of the cookie, and the lifespan of the cookie itself. The word “cookies” or “cookie data” also covers information about IP and MAC addresses and other information about your device collected by said technologies. Cookies are used to enable certain features (e.g., login), to track site usage (e.g., analytics), to store your user settings (e.g., time zone, notification preferences), and to personalize your content (e.g., advertising, language).

1.4 We use cookies to personalize our content and ads and to analyze your user behavior in the app. The cookies we use are either necessary to ensure the Zliide app’s and Zliide web’s functionality or cookies for marketing purposes. Only if you have given a separate marketing consent, we can use cookies for marketing.

1.5 In several respects, it is possible to delete and avoid our cookies again. Below in the policy you can read how deletion takes place.

1.6 Below you can read more details about the cookies we use.

2. Regarding our use of cookies

2.1 In accordance with the cookie declaration, we must inform you about which cookies we use and which are stored on your device when you use our app.

2.2 We use the following cookies in the Zliide app for iOS and Android:

Name 

Function

Duration

Necessary cookies

DeviceID

Used to identify your device (smartphone, tablet, etc. that you use in connection with Zliide app) for diagnostic purposes.

Deleted by uninstalling the app. 

UserID

Used to identify your account in Zliide app

Deleted by uninstalling the app.

Language 

Used to present the app in your desired language. 

Not saved by the app, but retrieved when you use the app. 

Country

Used to present product range, applicable conditions, and the like for your device’s selected country.

Not saved by the app, but retrieved when you use the app.

IP-address 

Used for diagnostic purposes.

Not saved by the app, but retrieved when you use the app.

Device information

Used for diagnostic purposes.

Not saved by the app, but retrieved when you use the app.

Link-parameters 

If you use a link that leads you to the Zliide app, these links may have underlying parameters that may indicate where the link was located.

Deleted by uninstalling the app.

Cookies for marketing 

Advertising ID 

Advertising ID generated by your device’s operating system and where you in the device’s settings have accepted that the ID is shared with other apps on your device.

Zliide only uses the ID if you have also consented to marketing under your user settings in the Zliide app.

Not saved by the app, but retrieved when you use the app.
Can be deleted or reset in your device’s settings.

Push Token 

A token that allows the app to display push notifications. Used for service announcements and marketing. Zliide only uses Push Token for marketing purposes if you have activated push notifications. 

Deleted by uninstalling the app. You can turn off push notifications in your device’s settings.

2.3 We use the following cookies on the Zliide web:

Name 

Function

Duration

UserID

Used to identify your account on the Zliide web.

Deleted by clearing out browser data and cookies.

Language

Used to present the Zliide web in your desired language.

Deleted by clearing out browser data and cookies.

Country

Used to present product range, applicable conditions, and the like for your device’s selected country.

Deleted by clearing out browser data and cookies.

IP-address 

Used for diagnostic purposes.

Deleted by clearing out browser data and cookies.

Device information

Used for diagnostic purposes.

Deleted by clearing out browser data and cookies.

Link-parameters

If you use a link that leads you to the Zliide web, these links may have underlying parameters that may indicate where the link was located.

Deleted by clearing out browser data and cookies.

General preferences

Used to, for example, show you the products you want to see or whether you want to see men’s or women’s products.

Deleted by clearing out browser data and cookies.

2.4 Our Privacy Policy describes how we process data on the basis of these cookies.

2.5 Zliide sets the following third-party cookie:

2.5.1 Facebook SDK: The Facebook SDK is an analysis tool that Zliide uses to measure our advertising’s effectiveness on Facebook by analyzing the actions you take in the Zliide app. With Facebook SDK, Zliide thus collects data about your activities in our app for direct marketing on Facebook. You can read more about the Facebook SDK here.

2.6 We use data based on cookies for three different things: user administration, diagnostics in the app, and statistical purposes.

2.6.1 In order to administer your user profile, we use Push Token, UserID, Language, and Country together with the personal information you have provided in connection with your user creation. You can read more about the collection of personal information and when we delete the information in our Privacy Policy.

2.6.2 For diagnostics in the app and the Zliide web, we use UserID, DeviceID, IP-address, Device information, Language and Country. We do this to be able to correct errors, optimize performance, handle breakdowns, develop improvements and optimize functions in the app. Diagnostic data is deleted after 30 days.

2.6.3 For statistical purposes, we use data from all necessary cookies mentioned above. We do this to optimize the user experience and design our app and the Zliide web in the best possible way. This data is anonymized and can therefore not be tracked to you as a user. Statistical reports with anonymized data are passed on to our partners. You can read more about this in our Privacy Policy.

2.7 If there is a link from Zliide’s app or from the Zliide web to a third-party’s website, the third-party’s website may also collect cookies. We recommend that you inform yourself about the third-party’s cookie policy.

3. How to delete cookies?

3.1 You can delete our necessary cookies by uninstalling the app from your device. Hereafter we store your master-data for three years.

3.2 You can delete cookies from the Zliide web by clearing the memory or cookies in the browser in which you used the Zliide web.

3.3 You can delete marketing cookies by uninstalling the app from your device or by disabling Advertising ID and Push Token in your device’s settings.

3.4 If you wish to have your information deleted earlier than our deletion deadline, as stipulated in our Privacy Policy, you are welcome to contact us at privacy@zliide.com.

4. Your rights regarding the processing of personal information

4.1 You can read more about your rights in connection with our processing of your personal information in our Privacy Policy.

4.2 If you wish to exercise your rights or have any questions or comments about our cookie policy, you are always welcome to contact us at privacy@zliide.com.